Ana sayfa Camiler Akcami

Akcami

7
0

Sivrihisar Demirci Mahallesinde Orhan Keskin Sokak ta tapunun 466 Ada, 11 parselinde Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır.

Kırkların namaz kıldığı yer olarak bilinen ve Sivrihisar’da ilk yapılan camilerden­dir. Bu ismi; beyaz sıvalı olmasından zi­yade, Anadolu’nun Türkler tarafından is­kanında bu mahalleye yerleşen “akça” boyundan aldığı söylenir. Eski caminin kıblesinin güneye dönük olması bu ca­minin eski camilerden olduğuna ayrı bir delildir.

Camiden sonra yapıldığı anlaşılan mina­re kitabesinde “innel hasenat yüzhibnes- seyyiat bena hazih il minare Hacı Ahıned sene semani mieteyn elf (1208 H / 1793- 94 M) yazılıdır. “Muhakkak hasenat sey- yiati yok eder. (İyilikler kötülükleri yok eder. Hud Suresi Ayet 114) Bu minare 1208 H/1793 M. yılında Hacı Ahmet ta­rafından yaptırıldı.

1944 yılında enkazı satılmak sureti ile yıktırılan cami, kıble kesimi uzun dik­dörtgen şeklinde, üç sahınlı mihrab kar­sısındaki iki tas sütun dışında ahşap di­rekli, dış duvarları 98 cm. kalınlığında bir yapı idi. Mermer direklerin biri şehit­likte, diğeri Hoşkadem Camii dış kapısı yanındadır. Eskiden girişi mihrab karşı­sındaydı. Yanındaki ikinci giriş, kadınlar bölümü olarak da kullanılan içten kapı ve pencere ile camiye bağlantılı, altında tekye bulunan sıbyan mektebine aitti. Minare, anıt eser olduğundan Mimar Süleyman Yücel’in çizdiği ve Prof. Dr. Hasan Gönen’in statiğini yaptığı projeye göre, Sivrihisar İslâmî ilimler Vakfı, Va­kıflar Genel Müdürlüğü ve Anıtlar Kurulu’ndan gerekli onayı almış Reşat ve Ha­kan Sönmez adlarına; dayıları, zikri ge­çen vakıf kurucularından Orhan Keskin tarafından cami yapımı gerçekleştirilmiştir.

Giriş kapısı üzerindeki yazı, Avukat Muhittin Keskin’e aittir. Kapının yanla­rındaki Selçuki motifli geçmeler Hamamkarahisar Camii kapı üzerinde; vaktiyle mevcut olan; aslından kopye edilip kon­muştur. Cami 28 Ekim 1994 Cuma günü Eskişehir Müftüsü Fahrettin Aşık tarafın­dan dualarla ibadete açılmıştır. 2001 yılında da kubbeye ısı yalıtımı ile alimin- yunı kaplanmıştır. Allah maddi ve mane­vi afetlerden korusun. Tüm katkıda bulu­nanlardan Allah razı olsun.

* * *

Bütün Yönleriyle Sivrihisar
Orhan Keskin