Hatim Duası

  • İnanç
  • 30 Kasım 2017
  • 5.039 kez incelendi.

TÜRKÇE HATİM ve MEVLİD-i ŞERİF DUASI,

hatim

KURAN OKUNDUKTAN SONRA BAĞIŞLAMA DUASI.

Sübhâne Rabbiyel Aliyyil a’lel Vehhâb

Eûzü billâhi mineş-şeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahim

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vel âkıbetü lil-müttekîn. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaînet-tayyibinet-tâhirin.

Allâhümme rabbena yâ rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes-semî’ul alîm. Ve tüb aleynâ yâ mevlânâ inneke entet-tevvâbürrahîm. Vehdinî vehdinâ ilel hakkı ve ilâ tarîkı müstakîm. Bibereketi hatm-il Kur’an-il azim. Ve bi-hurmeti habibike ve rasûlikel-kerîm. Va’fü annâ ya rahîm, va’fü annâ ya kerîm. Vağfirlenâ zünûbenâ bi-fadlike ve cûdike ve keremike ya ekramel ekramîn ve ya erhamerrâhimîn.

Ey bütün mevcudatı yoktan var eden ve bütün bunları yönetip idare eden, Kadir-i Kayyûm olan ulu Allah’ım! Varlığın, birliğin hürmetine, ulüvvü kadrin ve azamet-i şanın hürmetine, sevgili habibin hürmetine bu okunan hatm-i şerifi bizden kabul et. Hatimden hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat, hocayı kainat, hulasa-i mevcudat, seyyid-ül beşer, sultan-ül enbiya, bürhan-ül asfiyâ, Muhammed Mustafa aleyhissalâtu ve ekmel-üt tehıyyâ efendimiz hazretlerinin aziz, şerif, latif, nazif, münevver, pâk ruhu tayyibelerine tarafımızdan fakirane ve âcizâne hediye eyledik, vasıl eyle yarabbi!

Hassaten ilk peygamber Hz. Adem ile son peygamber Hz. Muhammed aleyhimüsselam arasında gelmiş geçmiş cem-i Peygamberan-ı izam, rusül-i kiram hazretlerinin ruhu tayyibelerine hediye eyledik, vasıl eyle yarabbi!

Ve hassaten Cihâr Yâri Güzin, Ezvâc-ı Mutahherât, Aşere-i Mübeşşere, ashab-ı suffe, ashab-ı Bedir, ashab-ı Uhud, ashab-ı Huneyn, muhâcirîn, ensâr ve sair ashâb-ı kirâm, tâbiin, tebe-i tâbiin, eimme-i müçtehidin, evliyayı müttekîn, müfessirin, muhaddisin, rıdvanullahi teala aleyhim ecmaîn hazretlerinin ruhu tayyibelerine hediye eyledik, vasıl eyle yarabbi!

Ve hassaten gelmiş geçmiş atalarımız, dedelerimiz ve ninelerimizin, Mürşid ve üstatlarımızın, doğu ve batı arasında kâffeten ehli iman olup dünyadan ahirete göç eden ve kimi kimsesi kalmayıp yer altında isimleri unutulmuş ve nesilleri kesilmiş, duaya muhtaç olan merhum ve merhumelerin ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl eyle yarabbi!

Yâ ilâhel alemin! Kıraat olunan Kur’an-ı Kerim’in ve hatmi şerifin feyiz ve bereketiyle bizim maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa ver, fazlı kereminle günahlarımızı mağfur, ayıplarımızı mestur, çalışmalarımızı makbul, kalplerimizi mesrur, din ve dünyamızı mamur ve kazançlarımızı bereketli eyle.

Yâ ilahel alemin! Okunan Kur’an-ı Hakim ve hatmi şerif hürmetine vatanımızı bölmek ve devletimizi yıkmak isteyenlere fırsat verme. Güvenlik güçlerimizi terör belasından, iç ve dış tehlikelerden, muhafaza et. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabırlar ver. Kahraman ordularımızı karada, denizde ve havada daima mansur ve muzaffer eyle.

Ey Rahman ve Rahim olan Allah’ım! Sen lütfü ihsanından bu okunan hatmi şerifin ve Kuran’ı Kerim’in ziynetiyle bizleri ziynetlendir, kerametiyle bizlere ikram eyle, şerefiyle bizleri şereflendir, hil’atiyle bizleri giydir ve donat, şefaatiyle bizleri cennete koyup cemalinle müşerref eyle. Bu hatmi şerifi okuyan, okutan ve dinleyenlerin ve cümle ümmet-i Muhammed’in ve bütün ehli İslamın geçmişlerine rahmet ve mağfiret, kendilerine sıhhat ve selamet, ömürlerine bereket, rızıklarına vüs’at, bedenlerine kuvvet ve kendilerine iki cihanda saadet ihsan eyle yarabbi!

Yâ ilâhel-âlemîn! Sen lütfü kereminden bu okunan Kur’an-ı Mübin ve hatmi şerifin hürmetine beldelerimizi, hanelerimizi, bütün yurdumuzu ve bilumum Müslüman memleketlerini, yel ve sel felaketlerinden, yıldırım, deprem, yangın ve bulaşıcı hastalıklardan ve diğer çeşitli yer ve gök felaketlerinden muhafaza eyle. Cümlemizi ve cümle üm­met-i Muhammed’i ve bütün ehl-i İslamı; taun ve vebadan, düşmanların şerrinden, zalimlerin zulmünden, hasidlerin hasedinden, hilekârların mekru hilelerinden, görünür görünmez ve tâkat gelmez kazalardan ve belalardan, isyan ve hatadan, hasılı bütün tehlikeli şeylerden hıfz u muhafaza eyle.

Yâ Erhamerrahimin! Sen lütfü kereminden bu okunan hatmi şerifin ve Furkan’ı Azim’in hürmetine son nefesimize kadar imanımızı şeytanın şerrinden muhafaza et, iman selameti ile dünyadan ahirete gönder ve kabirde sual meleklerinin şiddetinden, kabir azabından, Arasat meydanında güneşin şiddet ve hararetinden, hesabımızın şiddetli görülmesinden, amel defterlerimizin sol veya arka tarafımızdan verilmesinden, sırat tehlikesinden, cehennemin şiddetli ve korkunç azaplarından cümlemizi ve cümle ehl-i İslamı ve bütün ümmet-i Muhammed’i ve bu mecliste hazır bulunan cemaat-i Müslimini ve bu hatmi şerifin okunmasına vesile olanları hıfz-u himaye eyle.

Rabbenâ âtina fid-dünya haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmül hisâb

Son nefesimizde kelime-i şehadetle buyurun, “EŞHEDU EN-LÂ İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RASÛLUH” diyerek dünyadan göç etmeyi cümlemize nasip eyle Allah’ım! ÂMİN

Sübhane rabbike rabbil ızzeti ammâ yesıfûn. Ve selamün alel mürselin. Vel-hamdü lillahi rabbil âlemin! El-fatiha

***

Not: Bu yazıyı kopyala yapıştır yaparak KAYNAK belirtmeden blok halinde kendi web sitenizde yayınlamayın. Mutlaka KAYNAK link belirtiniz. Lütfen emeğe saygı gösterelim.

PDF DOSYA ⇓

Dua Hazineleri – Kapsamlı dua – Makbul dualar – Şifalı dualar – Hatim duaları – Kuran duası

Yazan: Murat Sevimbay

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz